دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: سرکار خانم

اطلاعات پرتال مرکز خدمات  جامع سلامت گلزار (روستایی)

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

-

پایگاه غیر ضمیمه

-

خانه بهداشت

10819

کل

10819

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

-

پایگاه  غیرضمیمه

-

خانه بهداشت

2826

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

-

برون سپار

-

4

تعداد خانه بهداشت

3

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

11نفر

پایگاه غیر ضمیمه

-

پایگاه برون سپار

-

خانه بهداشت

6نفر

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

-

روستایی

1096

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

-

روستایی

439

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

-

روستایی

170

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

-

تعداد مدارس روستایی

11

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

80

11

تعداد مساجد

6

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

225

13

نام واحد های فعال در مرکز

 

تاریخ بروز رسانی :31/03/1402

 

فایل‌ها