دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: سرکار خانم دکتر محترمی

اطلاعات پرتال مرکز خدمات جامع سلامت کریم آباد

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

-

پایگاه غیر ضمیمه

-

خانه بهداشت

9156

کل

9156

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

 

پایگاه  غیرضمیمه

 

خانه بهداشت

2359

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

-

برون سپار

-

4

تعداد خانه بهداشت

3

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

9

پایگاه غیر ضمیمه

-

پایگاه برون سپار

-

خانه بهداشت

8

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

-

روستایی

990

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

-

روستایی

363

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

-

روستایی

92

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

-

تعداد مدارس روستایی

12

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

79

11

تعداد مساجد

12

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

545

13

نام واحد های فعال در مرکز

پزشک-مامایی-حرفه ایی-محیط-دندانپزشکی-داروخانه-روان-تغذیه-تزریقات

تاریخ بروز رسانی :31/03/1402

 

 

فایل‌ها