دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: آقای دکتر شاپور منصور سمائی  

اطلاعات پرتال مرکز خدمات جامع سلامت فرون آباد

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

11263

پایگاه غیر ضمیمه

15343

خانه بهداشت

2835

کل

29441

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

3774

پایگاه  غیرضمیمه

5245

خانه بهداشت

739

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

1

برون سپار

1

4

تعداد خانه بهداشت

2

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

16

پایگاه غیر ضمیمه

0

پایگاه برون سپار

4

خانه بهداشت

3

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

3246

روستایی

462

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

941

روستایی

123

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

621

روستایی

0

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

13

تعداد مدارس روستایی

6

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

318

11

تعداد مساجد

6

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

602

13

نام واحد های فعال در مرکز

9

تاریخ بروز رسانی :31/03/1402

 

 

فایل‌ها