دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: سرکار خانم دکتر مریم فاطمی شریعت پناهی

اطلاعات پرتال مرکز جامع سلامت خاتون آباد

 

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

15074

پایگاه غیر ضمیمه

11382

خانه بهداشت

-

کل

26456

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

5518

پایگاه  غیرضمیمه

3499

خانه بهداشت

--

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

1

برون سپار

1

4

تعداد خانه بهداشت

--

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

13

پایگاه غیر ضمیمه

-

پایگاه برون سپار

3

خانه بهداشت

---

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

2246

روستایی

-

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

877

روستایی

--

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

814

روستایی

-

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

16

تعداد مدارس روستایی

-

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

1

11

تعداد مساجد

3

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

1055

13

نام واحد های فعال در مرکز:

دندانپزشکی-پزشک عمومی-محیط-حرفه ای-روان تغذیه-خدما تی-پذیرش-خانواده-مدارس

تاریخ بروز رسانی :31/3/1402

فایل‌ها