دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: جناب آقای دکتر عبدالرضا عاصم

اطلاعات پرتال مرکز خدمات جامع سلامت اشرفی

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

29592

پایگاه غیر ضمیمه

110727

خانه بهداشت

9137

کل

146456

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

13110

پایگاه  غیرضمیمه

35050

خانه بهداشت

2415

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

2

برون سپار

5

4

تعداد خانه بهداشت

2

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

82

پایگاه غیر ضمیمه

3

پایگاه برون سپار

20

خانه بهداشت

3

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

16875

روستایی

987

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

6283

روستایی

376

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

4749

روستایی

0

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

88

تعداد مدارس روستایی

9

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

1304

11

تعداد مساجد

16

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

525

13

نام واحد های فعال در مرکز:

دندانپزشکی-پزشک عمومی-محیط-حرفه ای-روان تغذیه-خدما تی-پذیرش-خانواده-مدارس

تاریخ بروز رسانی :31/3/1402

فایل‌ها