چهارشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2
 
آموزش
 
 

مهندسي بهداشت حرفه اي:

يكي از برنامه هاي اصلي بهداشت حرفه اي، بررسي و شناسائي عوامل زيان آور محيط كار است. در بهداشت حرفه اي عمده كوشش ها بر ارزيابي و اندازه گيري اين عوامل و در صورت نياز كنترل آنها مي باشد. عوامل زيان آور محيط كار به چهار دسته عمده تقسيم مي شود:

الف) عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار مانند صدا و ارتعاش، گرما، سرما، روشنائي، فشار، پرتوها و ....

ب) عوامل شيميائي زيان آور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.

پ)عوامل بيولوژيكي زيان آور شامل ويروسها، باكتريها، انگلها، ريكتزياها و قارچها

ت) عوامل ارگونوميك زيان آور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار، وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص، نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...

هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيولوژيك بدن انسان پيشي گيرد، عوارض و آسيبهايي را ايجاد خواهند نمود. در بهداشت حرفه اي عمده كوشش ها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد.

 

  طب كار:

در بخش طب كار نظارت بر انجام معاينات كارگري در كارخانجات , مراكز بهداشتي درماني و شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار صورت مي پذيرد.

مراكز تابعه تحت پوشش دانشگاه داراي سانتر معاينات كارگري مي باشند كه در اين سانترها كليه خدمات طب كار اعم از خدمات پزشكي و پاراكلينيكي انجام مي شود. اين واحد داراي اسپيرومتر، اديومتر، آزمايشگاه تشخيص طبي مي باشد و يك پزشك ثابت همه روزه به معاينه كارگران مشغول مي باشد . بيشترين مراجعات به اين سانتر توسط كارگاههاي كوچك زير 20 نفر انجام مي پذيرد. جهت ارتقاي سطح آگاهي پزشكان ارائه دهنده خدمات طب كار در مراكز بهداشتي درماني، پزشكان كارخانجات و شركتهاي طب كار، معاونت امور بهداشتي هر ساله اقدام به برگزاري دوره باز آموزي مدون طب كار مي نمايد.

 

  آزمايشگاه بهداشت حرفه اي:

در رابطه با بررسي محيط كار و شناسائي، اندازه گيري، ارزشيابي عوامل بيماريزاي شغلي و در زمينه انجام معاينات كارگري، آزمايشگاه بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي شهيد بهشتي بر حسب نياز تخصصي از دو بخش تشكيل شده است:

بخش عوامل شيميایي

بخش عوامل فيزيكي

 

خدمات ارائه شده در بخش عوامل شيميایي:

الف- نمونه برداري از عوامل زيان آور شيميایي محيط كار

ب- آناليز نمونه ها:

- سنجش وزني گردو غبار با استفاده از ترازوي حساس با دقت تا يك صدم ميليگرم

- روش هاي تيتراسيون

- اسپكترو فتومتري جذب اتمي و گاز كروماتوگرافي

در مورد اخير نمونه برداري توسط آزمايشگاه انجام و سنجش توسط آزمايشگاه معتبر انجام مي پذيرد.

 

خدمات ارائه شده در بخش عوامل فيزيكي:

صدا سنجي با آناليز ( SLM ) و ايستگاه بندي

نور سنجي با استفاده از فتومتر وايستگاه بندي

تعيين شاخصهاي استرس گرمائي CET_ET_P4SR_WBGT و هچ بلدينگ

 

دزيمتري كوتاه مدت و بلند مدت براي كارگران

شرح وظایف :

1-    انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها وکارخانجات ، معادن ،مشاغل کشاورزی وخدماتی در محدوده تحت پوشش.

2-    شناسایی وارزشیابی ، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آور محیط کاردر زمینه (شیمیایی ،فیزیکی ،بیولوژیکی ،ارگونومیکی )

3-    اجرای برنامه های ابلاغی از معاونت بهداشت در محدوده تحت پوشش وارسال گزارش عملکرد آن پس از اجرا به معاونت.

4-    بررسی مشکلات واصله از مراکز بهداشتی درمانی وپایگاهها ی بهداشت حرفه ای وتجزیه وتحلیل آن به منظور رفع وبهبود مشکلات ارائه شده وباز خوراند آن به معاونت .

5-    بررسی وضعیت موجود وتوزیع نیروی انسانی ،مواد،تجهیزات در مراکز بهداشتی درمانی وپایگاهها ی مربوطه

6-    جمع آوری داده ها وتجزیه تحلیل شاخص های مربوطه از واحد های تابعه (بخش دولتی وخصوصی) وتعیین اولویتها ، اهداف واستراتژی ها ی اجرایی

7-    هماهنگی با سازمانها ی ذیربط (درون بخش وبرون  بخش) مانند فرمانداری بخشداری-دهیاری –کشاورزی-محیط زیست و...در رابطه با توسعه فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

8-    برگزاری دوره های آموزشی جهت کلیه گروههای هدف ( کارشناسان بهداشت حرفه ای ، بهورزان ، کارگران ، کارفرمایان و...)

9-    برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط محیط کار وانجام معاینات شغلی

10-اجرای طرح های تحقیقاتی وهمکاری با موسسات ومجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه عوامل زیان آور محیط کار

11-استاندارد سازی محیط کار ،اندازه گیری ،نمونه برداری در کارگاههای تحت پوشش به منظور کنترل وحذف عوامل زیان آور محیط کار

12-برنامه ریزی ونظارت وپایش در زمینه توسعه وتاسیس تشکیلات بهداشت حرفه ای وطب کار در کارخانجات ومراکز تابعه

13-نظارت بر اجرای معاینات کارگری در بخش دولتی وخصوصی وشرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار

14-مشارکت در برگزاری سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای (OHSAS) ومدیریت بحران –ارزیابی ریسک- و....

15-بررسی استعلامهای واصله ورسیدگی به شکایات از واحدهای تولیدی

16-معرفی وهمکاری با مراجع قضایی در خصوص تخلفات بهداشتی

17-جمع آوری ، آنالیز ، وارسال به موقع آمار وشاخصها وفعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارجاع بازخوراند به مراکز تابعه

18-همکاری با واحدهای شبکه در خصوص برنامه های مختلف

19-انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب مورد از مقام مافوق ارجاع داده می شود.

 
دسترسی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.