چهارشنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد هاي ستادی > واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس 
 
 

فرزانه تمیزی جونقانی

کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سمیه هداوند کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس


شرح وظايف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

1-      جمع آوري وجمع بندي آناليزاطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظورتعيين نيازها و اولويت ها

3-      همكاري وانجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني شهرستانها بمنظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ومدول هاي علمي آموزشي درزمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدين ، پرسنل وكاركنان مدارس ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي و اقدام درجهت رفع آنها

9-       انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پويا سازي وارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات وفضاي فيزيكي

13-    هماهنگي وهمكاري با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-     هماهنگي وهمكاري با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس ، والدين دانش آموزان وسايرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتي در برنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم و فعاليتهاي بهداشت مدارس درمراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

 

شرح وظائف كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مركزبهداشت شهرستانها

 1-      نظارت برجمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها

3-      انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني مراكزبهداشت ستاد به منظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدون وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز – والدين – كاركنان ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9-      انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پوياسازي و ارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، تجهيزات وملزومات وفضاي فيزيكي)

13-    هماهنگي وهمكاري بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-    هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين وساير افراد درارتقاي بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 

شرح وظايف كارشناس بهداشت مدارس درمركزبهداشت شهرستانها

1-      جمع آوري وجمع بندي اطلاعات وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به كارشناس مسئول

2-      نظارت وبررسي فرمهاي آماري و گزارش دهي ماهانه مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

3-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتهاي آموزشي و...

4-      انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5-      شركت دركميته هاي علمي وفني ستاد مراكزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گيري تجارب

6-      شركت دركارگاهها وكلاسهاي آموزشي وهمكاري دربرگزاري آن

7-      تهيه وتدوين وارائه متون و رسانه ومدولهاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروههاي هدف

8-      اجراي ضوابط استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

9-      همكاري دربررسي شناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10-    انجام هماهنگي هاي درون بخش و برون بخش

11-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

12-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان مراكزبهداشتي درماني وخانه هاي بهداشت تابعه

13-    همكاري بررسي وضعيت موجود وبرآورد نيازهاي مالي ونيروي انساني تجهيزات ، ملزومات

14-    هماهنگي و همكاري بين واحدبهداشت مدارس وسايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه هايمدارس

15-    هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16-    همكاري با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش وارزشيابي مستمر ومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    همكاري درتهيه وتدوين برنامه عملياتي واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 20-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

21-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

22-هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

23-برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه درمدارس ( ازقبيل شيرمدارس – آهن ياري،پايش يدادرار و... )

24-انجام سايروظائف مربوط به شغل كه برحسب پست مورد تصدي ازسوي مقام مافوق ارجاع ميشود.

   دانلود فایل : دستورعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم در مدارس.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود فایل : شناسنامه سلامت دانش آموز.pdf           حجم فایل 1203 KB
   دانلود فایل : راهنمای تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز.pdf           حجم فایل 1387 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مدارس مروج.pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل -شیر مدرسه.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل سنجش 1400.pdf           حجم فایل 13273 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل پدیکولوزیس - 1399.pdf           حجم فایل 740 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی برنامه سنجش - 1399.pdf           حجم فایل 711 KB
   دانلود فایل : بوفه مدرسه و شیر.pdf           حجم فایل 1042 KB
   دانلود فایل : بسته خدمت نوجوانان - غیر پزشک.pdf           حجم فایل 2534 KB
   دانلود فایل : بسته خدمت نوجوانان - پزشک.pdf           حجم فایل 2318 KB
   دانلود فایل : بخشنامه کوچ.pdf           حجم فایل 441 KB
   دانلود فایل : idd instruction 1399.pdf           حجم فایل 1999 KB
   دانلود فایل : 22_1879_1440326961425_دستور_العمل_برنامه_مکمل_یاری_دانش_آموزان_با_ویتامین_د.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : بسته خدمت جوانان غیر پزشک بهمن ماه 98.pdf           حجم فایل 4963 KB
   دانلود فایل : راهنمای هفته ازدواج.docx           حجم فایل 28 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل هفته جوان98.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل بازگشایی دانشگاه ها .pdf           حجم فایل 1261 KB
   دانلود فایل : پیشویس سند سلامت جوانان[4321].docx           حجم فایل 155 KB
   دانلود فایل : بسته خدمت جوانان پزشک بهمن ماه 98.pdf           حجم فایل 3441 KB
   دانلود فایل : آخرين نسخه كميته اجرايي سلامت جوانان.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : ازدواج.docx           حجم فایل 44 KB
   دانلود فایل : ارتقا فعالیت بدنی .docx           حجم فایل 1994 KB
   دانلود فایل : vitmaind.pdf           حجم فایل 219 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.