شرح  وظایف واحد نظارت بر درمان

 

 1. نظارت بر کلیه واحدهای درمانی اعم از مطب های خصوصی پزشکان ، دندانپزشکان ،دفاتر کار مامائی  اپتومتری ، درمانگاه خصوصی ، مراکز درمان سوء مصرف مواد و...
 2. مکاتبات با ریاست نظام پزشکی جهت در خواست صدور پروانه مطب  ، دفاتر کار پزشکی ، پیرا پزشکی  تمدید پروانه وگواهی فعالیت جهت محاسبه امتیاز
 3. اعلام شروع به کار شاغلین بخش خصوصی به معاونت درمان
 4. تهیه وتوزیع دفترچه گواهی فوت از سال 1393
 5. تأیید استعلاجی
 6. اعلام ایرادات مطبها و دفاتر کار مامایی و ... .
 7. جلو گیری از فعالیت مراکز غیر مجاز و فاقد پروانه ... .
 8. محاسبه تعرفه و فرانشیز خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی
 9. مسئول پایش مرگ ومیر پری ناتال
 10. تعامل با واحدهای دیگر( بازدید مشترک وتدریس درکلاسهای آموزشی )
 11. تهیه بروشورهای آموزشی مرتبط با واحد ( کنترل عفونت ، سیفتی باکس ... )

                                 پرسنل واحد : خانم دکتر ناهید اکبری (کارشناس مسئول )

                                 خانمها :آرزو قلی زاده و اشرف مقامی فر ( کارشناسان واحد )

 

 

شرح  وظایف واحد نظارت بر درمان

 

 1. نظارت بر کلیه واحدهای درمانی اعم از مطب های خصوصی پزشکان ، دندانپزشکان ،دفاتر کار مامائی  اپتومتری ، درمانگاه خصوصی ، مراکز درمان سوء مصرف مواد و...
 2. مکاتبات با ریاست نظام پزشکی جهت در خواست صدور پروانه مطب  ، دفاتر کار پزشکی ، پیرا پزشکی  تمدید پروانه وگواهی فعالیت جهت محاسبه امتیاز
 3. اعلام شروع به کار شاغلین بخش خصوصی به معاونت درمان
 4. تهیه وتوزیع دفترچه گواهی فوت از سال 1393
 5. اعلام ایرادات مطبها و دفاتر کار مامایی و ... .
 6. جلو گیری از فعالیت مراکز غیر مجاز و فاقد پروانه ... .
 7. محاسبه تعرفه و فرانشیز خدمات درمانی بخش دولتی و خصوصی
 8. تعامل با واحدهای دیگر( بازدید مشترک وتدریس درکلاسهای آموزشی )
 9. تهیه بروشورهای آموزشی مرتبط با واحد ( کنترل عفونت ، سیفتی باکس ... )

                                 پرسنل واحد : خانم لیلا واحدی (کارشناس مسئول )

                                

فایل‌ها