فرزانه تمیزی جونقانی

کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 

سمیه هداوند کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

 

شرح وظایف واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس ستاد شهرستانها

1-      جمع آوری وجمع بندی آنالیزاطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به واحدسلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتی

2-      بررسی وشناخت وضع موجود به منظورتعیین نیازها و اولویت ها

3-      همکاری وانجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس

4-      تشکیل وشرکت درکمیته های علمی ، فنی شهرستانها بمنظور بهره گیری تجارب

5-      شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و...

6-   تهیه وتدوین وارائه متون ، رسانه ومدول های علمی آموزشی درزمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف برنامه های بهداشت مدارس ( دانش آموزان ، والدین ، پرسنل وکارکنان مدارس ومعلمین )

7-      اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

8-      بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی و اقدام درجهت رفع آنها

9-       انجام هماهنگی های درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش فنی وعلمی فردی

11-    تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویا سازی وارتقاء سیستم

12-    بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، ملزومات ، تجهیزات وفضای فیزیکی

13-    هماهنگی وهمکاری با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-     هماهنگی وهمکاری با اداره آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس ، والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس

16-    همکاری با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتی در برنامه ریزی های تفضیلی

17-    نظارت ، پایش ، ارزشیابی مستمر و مداوم و فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

18-    تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت

19-    تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

 

شرح وظائف کارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مرکزبهداشت شهرستانها

 1-      نظارت برجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتی

2-      بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتها

3-      انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4-      تشکیل وشرکت درکمیته های علمی وفنی مراکزبهداشت ستاد به منظور بهره گیری تجارب

5-      شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و...

6-   تهیه وتدون وارائه متون رسانه و مدول های علمی آموزشی در زمینه بهداشت مدارس برای گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز – والدین – کارکنان ومعلمین )

7-      اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

8-      بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9-      انجام هماهنگی های درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

11-    تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویاسازی و ارتقاء سیستم

12-    بررسی وضعیت موجود برآورد نیازهای مالی ، نیروی انسانی ، تجهیزات وملزومات وفضای فیزیکی)

13-    هماهنگی وهمکاری بین واحدسلامت مدارس با سایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-    هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان ، کارکنان مدارس و والدین وسایر افراد درارتقای بهداشت مدارس

16-    همکاری با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتی دربرنامه ریزی های تفضیلی

17-    نظارت ، پایش وارزشیابی مستمرومداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه

18-    تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت بهداشتی

19-    تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 

شرح وظایف کارشناس بهداشت مدارس درمرکزبهداشت شهرستانها

1-      جمع آوری وجمع بندی اطلاعات وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به کارشناس مسئول

2-      نظارت وبررسی فرمهای آماری و گزارش دهی ماهانه مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

3-      بررسی وشناخت وضع موجود به منظور تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی و...

4-      انجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس

5-      شرکت درکمیته های علمی وفنی ستاد مراکزبهداشت وآموزش وپرورش به منظور بهره گیری تجارب

6-      شرکت درکارگاهها وکلاسهای آموزشی وهمکاری دربرگزاری آن

7-      تهیه وتدوین وارائه متون و رسانه ومدولهای علمی آموزشی در زمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف

8-      اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی

9-      همکاری دربررسی شناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی وخانه های بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

10-    انجام هماهنگی های درون بخش و برون بخش

11-    تلاش درجهت اعتلای سطح دانش علمی فنی فردی

12-    تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان مراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه

13-    همکاری بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی ونیروی انسانی تجهیزات ، ملزومات

14-    هماهنگی و همکاری بین واحدبهداشت مدارس وسایربخشهای مرتبط درجهت توسعه برنامه هایمدارس

15-    هماهنگی وهمکاری با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

16-    همکاری با واحد سلامت جوانان ،‌نوجوانان ومدارس معاونت دربرنامه ریزی های تفضیلی

17-    نظارت ، پایش وارزشیابی مستمر ومداوم ازفعالیتهای بهداشت مدارس مراکز وخانه های بهداشت تابعه

18-    همکاری درتهیه وتدوین برنامه عملیاتی واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت

19-    تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش

 20-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای مراقبتهای بهداشتی دانش آموزان براساس دستورالعمل های ابلاغی

21-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان پایه اول متوسطه

22-هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی وبهداشت محیط مدارس

23-برنامه ریزی ونظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه درمدارس ( ازقبیل شیرمدارس – آهن یاری،پایش یدادرار و... )

24-انجام سایروظائف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی ازسوی مقام مافوق ارجاع میشود.

فایل‌ها