معرفی  واحدبر اساس شرح وظایف و رسالت برنامه

1-راه اندازی وایجاد واحدهای بهداشتی ودرمانی جدید نظیرخانه بهداشت پایگاه بهداشتی .مراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستائی وهمچنین مراکز بهداشت درشهرستانهای جدید برابر طرح گسترش شبکه و درراستای برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت  و برقراری اصل برقراری عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی در کلیه مناطق به خصوص مناطق کمتر برخوردار شهری _ روستاها و عشایری

2- انجام اصلاحات لازم در طرح گسترش شبکه

3- بررسی و مطالعه وتعیین محلهای استقرار واحدهای بهداشتی ودرمانی

 4- نظارت بر اجرای ضوابط گسترش شبکه وفعالیتهای واحدهای بهداشتی ودرمانی موجود.،نظام ارجاع و اجرای دستورالعمل ها

 5- پایش وارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای بهداشتی ودرمانی وهمچنین تهیه ابزار پایش (چک لیست های موردنیاز ) بمنظور تعیین اثر بخشی خدمات وانجام اصلاحات لازم در سیستم شبکه

6-تامین وتوزیع تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدهای بهداشتی ودرمانی

7-مشارکت با مدیریت های فنی وبودجه دانشگاه بمنظور پیش بینی وتعیین اولویت احداث ساختمانها وفضای فیزیکی واحدهای بهداشتی ودرمانی

8-بررسی و گزارش تنگناها. نارسائی ها ومشکلات موجود در سیستم شبکه وتلاش درجهت رفع مشکلات

 9-نظارت بر چگونگي ادغام خدمات بهداشتي ودرماني جديد در سيستم شبكه و همچنين ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي بهداشتي ودرماني

 10- همكاري وهماهنگي با اجراي برنامه هاي جاري بهداشتي ودرماني درسيستم شبكه

 

فایل‌ها