معرفی برنامه نیروی انسانی:

مسئول برنامه: لیلا حاجی ابراهیم

کارشناس:نجمه خزایی

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه براساس ضوابط طرح گسترش،زمان سنجی خدمات وسرانه مراجعه ،آموزش وبازآموزی نیروها به ویژه در بدو خدمت ومدیریت اطلاعات نیروی انسانی ونظارت بر فعالیتهای نیروی انسانی مراکز ارائه خدمات در قالب شرح وظایف مربوطه از وظایف اصلی واحد گسترش محسوب می شود.

معرفی برنامه نیروی انسانی:

مسئول برنامه: آقای مهندس صفری نژاد

کارشناس:ن خانم دکتر مختاری

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه براساس ضوابط طرح گسترش،زمان سنجی خدمات وسرانه مراجعه ،آموزش وبازآموزی نیروها به ویژه در بدو خدمت ومدیریت اطلاعات نیروی انسانی ونظارت بر فعالیتهای نیروی انسانی مراکز ارائه خدمات در قالب شرح وظایف مربوطه از وظایف اصلی واحد گسترش محسوب می شود.

فایل‌ها