دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز / شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت

مسئول مرکز: جناب آقای دکتر حسین خسروی دهقی

اطلاعات پرتال مرکزخدمات جامع سلامت یبر

ردیف

اطلاعات

 

تعداد

1

جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی

پایگاه ضمیمه

20170

پایگاه غیر ضمیمه

25069

خانه بهداشت

 

کل

45239

2

تعداد خانوار تحت پوشش

پایگاه ضمیمه

5854

پایگاه  غیرضمیمه

7650

خانه بهداشت

 

3

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

 

برون سپار

1

4

تعداد خانه بهداشت

 

5

تعداد کل پرسنل

مرکز و پایگاه ضمیمه

13

پایگاه غیر ضمیمه

 

پایگاه برون سپار

5

خانه بهداشت

 

6

تعداد دانش ابتدایی

شهری

8407

روستایی

 

7

تعداد دانش آموزان متوسطه اول

شهری

2326

روستایی

 

8

تعداد دانش آموزان متوسطه دوم

شهری

2686

روستایی

 

9

تعداد مدارس

تعداد مدارس شهری

50

تعداد مدارس روستایی

 

10

تعداد اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی

179

11

تعداد مساجد

6

12

تعداد کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای

 

13

نام واحد های فعال در مرکز

 

تاریخ بروز رسانی :31/03/1402

 

فایل‌ها