دانلود فایل : فرم +چک لیست مرکز           حجم فایل 509 KB
    دانلود فایل : فرم +چک لیست ستاد           حجم فایل 461 KB
    دانلود فایل : لیست دستورالعملها           حجم فایل 912 KB
    دانلود فایل : شرح وظیفه مصوب کارشناس جلب مشارکت           حجم فایل 741 KB
    دانلود فایل : تجهیزات کلاس آموزشی           حجم فایل 894 KB

 

فایل‌ها