برنامه مراقبت های دوران بارداری

کارشناس برنامه :  زینب آجرلویی

        بارداري و زايمان از علت هاي اصلي مرگ و معلوليت در زنان در سنين باروريدر كشورهاي در حال توسعه است. سالانه ميليون ها مادر و فرزند در زمان حاملگي و بارداري، حين زايمان از بين مي روند. در دنيا و بيشتر كشورهاي در حال توسعه در هر دقيقه يك زن از عوامل مربوط به بارداري و زايمان جان مي سپارد به طوري كه حداقل هر سال بالغ بر پانصد هزار زن در اين رابطه فوت مي كنند.

مي توان با انجام دقيق مراقبت هاي دوران بارداري و انجام زايمان توسط فرد دوره ديده به هدف كلي برنامه رسيد كه همانا ارتقاء سطح سلامت مادران باردار است.

شرح وظایف

 • تدوین و اجرای برنامه عملیاتی
 • برنامه ریزی و اجرای کارگاه مراقبتهای بارداری ،پیش از بارداری ،پس از زایمان جهت پرسنل بهداشت خانواده و بهورزان
 • برگزاری جلسات بازآموزی جهت بهورزان
 • برگزاری جلسات آموزش بارداری ،پیش از بارداری  در اماکن برونبخش
 • تهیه و توزیع رسانه های آموزشی در زمینه بارداری ،پیش از بارداری
 • پایش و نظارت بر مراکز، پایگاههای و خانه های بهداشت تحت پوشش
 •  جمع آوري اطلاعات و آمار از مراکز تحت پوشش، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده براساس فرمهاي آماري موجود و طراحی مداخله جهت رفع مشکلات.
 • پیگیری انتقال مادران باردار
 • تکمیل چک لیست عملمرد بالینی مراقبتهای دوران بارداری از پرسنل محیطی
 • هماهنگی و پیگیری مادران باردار پر خطر
 • شرکت در جلسات برنامه مادران معاونت
 • هماهنگی و نظارت در اجرای دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت و معاونت امور بهداشتی

 

 

 

 

برنامه مراقبت های دوران بارداری

کارشناس برنامه :  صدیقه بنی مصطفی

        بارداري و زايمان از علت هاي اصلي مرگ و معلوليت در زنان در سنين باروريدر كشورهاي در حال توسعه است. سالانه ميليون ها مادر و فرزند در زمان حاملگي و بارداري، حين زايمان از بين مي روند. در دنيا و بيشتر كشورهاي در حال توسعه در هر دقيقه يك زن از عوامل مربوط به بارداري و زايمان جان مي سپارد به طوري كه حداقل هر سال بالغ بر پانصد هزار زن در اين رابطه فوت مي كنند.

مي توان با انجام دقيق مراقبت هاي دوران بارداري و انجام زايمان توسط فرد دوره ديده به هدف كلي برنامه رسيد كه همانا ارتقاء سطح سلامت مادران باردار است.

شرح وظایف

 • تدوین و اجرای برنامه عملیاتی
 • برنامه ریزی و اجرای کارگاه مراقبتهای بارداری ،پیش از بارداری ،پس از زایمان جهت پرسنل بهداشت خانواده و بهورزان
 • برگزاری جلسات بازآموزی جهت بهورزان
 • برگزاری جلسات آموزش بارداری ،پیش از بارداری  در اماکن برونبخش
 • تهیه و توزیع رسانه های آموزشی در زمینه بارداری ،پیش از بارداری
 • پایش و نظارت بر مراکز، پایگاههای و خانه های بهداشت تحت پوشش
 •  جمع آوري اطلاعات و آمار از مراکز تحت پوشش، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده براساس فرمهاي آماري موجود و طراحی مداخله جهت رفع مشکلات.
 • پیگیری انتقال مادران باردار
 • تکمیل چک لیست عملمرد بالینی مراقبتهای دوران بارداری از پرسنل محیطی
 • هماهنگی و پیگیری مادران باردار پر خطر
 • شرکت در جلسات برنامه مادران معاونت
 • هماهنگی و نظارت در اجرای دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت و معاونت امور بهداشتی

 

 

 

فایل‌ها