دستورالعمل :

دستور العمل هر خانه یک پایگاه سلامت 

دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت سفیران سلامت محلات

سامانه سیب - سفیر سلامت محله

داوطلبان سلامت محلات ، متخصص

اینفوگرافی طب تسکینی

دستورالعمل نیاز سنجی

دستورالعمل فنی برنامه های آموزش بهداشت

شیوه نامه تولید رسانه

خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی

راهنمای خودمراقبتی

برقراری ارتباط موثر

برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی

خودمراقبتي  براي مراقبان سلامت خانواده

مدیریت سلامت

مساله یابی

دستورالعمل :

دستور العمل هر خانه یک پایگاه سلامت 

دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت سفیران سلامت محلات

سامانه سیب - سفیر سلامت محله

داوطلبان سلامت محلات ، متخصص

اینفوگرافی طب تسکینی

دستورالعمل نیاز سنجی

دستورالعمل فنی برنامه های آموزش بهداشت

شیوه نامه تولید رسانه

خودمراقبتی در ناخوشی های جزئی

راهنمای خودمراقبتی

برقراری ارتباط موثر

برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی

خودمراقبتي  براي مراقبان سلامت خانواده

مدیریت سلامت

مساله یابی

فایل‌ها