شاخص فعالیت های واحد  دبیرخانه

 

1- ثبت کلیه نامه های ارسالی از طریق اتوماسیون اداری و ثبت کلیه نامه های واصله بصورت فیزیکی در دفتر اندیکاتور .

2- بایگانی کلیه نامه های ارسالی و واصله از طریق اتوماسیون اداری و نامه های فیزیکی در پرونده های مخصوص بخود .

3- انجام امورات نمابر کلیه واحدها ( ارسالی و واصله )

4- ارسال و توزیع نامه ها به واحدهای مربوطه طبق دستور حوزه مدیریت .

5- ارسال نامه های فیزیکی به دانشگاه و نامه های زیر مجموعه دانشگاه و ارسال نامه های برون بخش و نامه های پرسنل مامور به استان ها و شهر های مختلف از طریق پست .

6- انجام کلیه امورات کپی .

7- توزیع نامه ها به مراکز و پایگاه ها و خانه های بهداشت .


 

شاخص فعالیت های واحد تایپ ( دبیرخانه )

1- تایپ کلیه نامه های اداری و پرسنلی کارگزینی

2-  تایپ نامه های اداری  مدیریت حراست اموراداری -  امور حقوقی - حسابداری و اورژانس 115 نقلیه و.....

3- تایپ کلیه صورتجلسات   قراردادها ( بیمه روستایی ، پزشک خانواده ، ایاب وذهاب ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، اجاره بعضی ازمراکز و پایگاه ها ، قراردادپرسنل ساعتی ، بهداشت حرفه ای و...) گزارش عملکرد واحد های بهداشتی سوالات آزمون ها .

4- تایپ نامه های چند صفحه ای واحدها ....

5- تایپ تراکت های آموزشی و اطلاعیه ها واحدهای ستادی و  تراکت های مراکز ، پایگاهها ، خانه های بهداشت و اسکن های واحد (بهداشت محیط ، اموردارویی ، کارگزینی، ...  )  .

6- واردکردن قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ستاد مراکز پایگاهها خانه های بهداشت واورژانس های 115  در دفتر ثبت و بایگانی در زونکن .

 

 

فایل‌ها