برنامه سلامت کودکان

کارشناس برنامه : رویا موسوی زواجری

     اين برنامه جهت ارتقاء سلامت کودکان درگروه سني زیر 8 سال ، فعاليت هاي خويش را در قالب سه برنامة کودک سالم، کودک بیمارو  بررسی مرگ کودک 1 تا 59 ماهه متمرکز نموده است.

برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم :

     از آنجا که دوره تکرار نشدنی کودکی دوران شکل گیری شخصیت و بنیان رشد جسمی و روانی افراد است لذا تامین سلامت در این دوران اهمیت بسزایی دارد و خدمات ارائه شده در مراقبت ادغام یافته کودک سالم در جهت ارتقاء کیفیت مراقبتهای کودکان زیر 8 سال می باشد.برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالــم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است. در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان 8-0 سال و اجراي آن مي باشد.از اهداف این برنامه اندازه گیری مرتب وزن و قد و دور سر کودکان، انجام واکسیناسیون کودکان، تجویز مکملهای دارویی، کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح با افزایش آگاهی مادران دارای کودک زیر 8 سال ، آموزش روابط متقابل کودک و والدین و تشخیص بهنگام برخی بیماریهای کودکان از طریق انجام آزمایشات خون  می باشد.مـراقبت از كودك ،حمايت ،آموزش ورشد وتكامل مطلوب ،از دوره لقاح آغاز ميشود ونه تنها مراقبت كودك بلكه   مراقبـت از مادر نيز براي بقاء، رشد و تكامل كودك  حائز اهميت است.كودكاني كه از مراقبت  مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير خدمات اجتماعي از بقيه جـلوتر هستند.توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتر احترام مي گذارند، ازهزينه هاي آ ينده براي آمـوزش ،بهداشت و هزينه هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت و سرمايه هاي اجتماعي فزوني مي يابــد.

برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) :

به عنوان مناسب ترين راهكار در جهت كاهش مرگ و مير كودكان درکشور هاي در حال توسعه توصيه شده است. اين راهكار مداخلاتي براي پيشگيري و كاهش بروز بيماري يا مرگ ناشي از شايعترين بيماريهاي كودكان و ارتقا سطح سلامت كودكان در كشور مي باشد مداخلات طراحي شده در مانا سه هدف عمده را دنبال مي كنند كه شامل:

- بهبود مهارت هاي ارائه دهندگان خدمت در زمينه نحوه برخورد با كودك بيمار

- بهبود در سيستم بهداشتي و درماني به منظور درمان موثر كودك بيمار

- بهبود عملكرد خانواده و جامعه

برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه :

ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه، به منظور شناسايي علل بروز و يا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخلات به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگهاي مشابه، از جمله مهمترين راهكارها براي ارتقاء سلامت كودكان است. از اين رو اداره سلامت كودكان اقدام به طراحي نظام كشوري مراقبت كودكان 1تا59 ماهه نمود و به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و مير كودكان و طراحي مداخله مناسب مقرر شد.

نظام مراقبت مرگ كودكان 1تا59 ماهه از نيمه دوم سال 1385 بصورت آزمايشي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور آغاز شد و بصورت كشوري از اول سال 1386 در سراسر دانشگاههاي كشور به اجرا درآمد. اين نظام با هدف كلي كاهش مرگ و مير كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر مورد مرگ كودك از زمان بروز اولين علامت خطر تا فوت تلاش مي كند با شناخت عوامل مساعد كننده و قابل مداخله مرگ كودكان، با تهيه اقدامات مداخله اي آنها را كنترل نموده و يا اثر آنها را كاهش دهد.

شرح وظايف کارشناس کودکان:

 • تهیه وتدوین برنامه عملیاتی برنامه های سلامت کودکان (کودک سالم –مانا –نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا59 ماهه )
 • تجزيه و تحليل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
 • برگزاری  کميته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای اين دوبرنامه
 •  انجام پايش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز،پایگاهها وخانه های بهداشت تحت پوشش
 •  انجام بازديد از بيمارستان در خصوص نظام مراقبت  مرگ کودکان 59-1 ماهه
 • تهيه و توزيع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلاتدر برنامه ها برای افزايش شاخص ها
 • برگزاری کميته شهرستانی کاهش مرگ و ميرکودکان  1تا59 ماهه
 •  جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و مرگ کودک وآناليز اطلاعات آماری
 • برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالمومانا
 • برآورد صحيح از مکملهای مورد نياز برنامه کودکان
 •  

 

برنامه سلامت کودکان

کارشناس برنامه : رویا موسوی زواجری

     اين برنامه جهت ارتقاء سلامت کودکان درگروه سني زیر 8 سال ، فعاليت هاي خويش را در قالب سه برنامة کودک سالم، کودک بیمارو  بررسی مرگ کودک 1 تا 59 ماهه متمرکز نموده است.

برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم :

     از آنجا که دوره تکرار نشدنی کودکی دوران شکل گیری شخصیت و بنیان رشد جسمی و روانی افراد است لذا تامین سلامت در این دوران اهمیت بسزایی دارد و خدمات ارائه شده در مراقبت ادغام یافته کودک سالم در جهت ارتقاء کیفیت مراقبتهای کودکان زیر 8 سال می باشد.برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالــم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است. در حقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان 8-0 سال و اجراي آن مي باشد.از اهداف این برنامه اندازه گیری مرتب وزن و قد و دور سر کودکان، انجام واکسیناسیون کودکان، تجویز مکملهای دارویی، کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح با افزایش آگاهی مادران دارای کودک زیر 8 سال ، آموزش روابط متقابل کودک و والدین و تشخیص بهنگام برخی بیماریهای کودکان از طریق انجام آزمایشات خون  می باشد.مـراقبت از كودك ،حمايت ،آموزش ورشد وتكامل مطلوب ،از دوره لقاح آغاز ميشود ونه تنها مراقبت كودك بلكه   مراقبـت از مادر نيز براي بقاء، رشد و تكامل كودك  حائز اهميت است.كودكاني كه از مراقبت  مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير خدمات اجتماعي از بقيه جـلوتر هستند.توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتر احترام مي گذارند، ازهزينه هاي آ ينده براي آمـوزش ،بهداشت و هزينه هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت و سرمايه هاي اجتماعي فزوني مي يابــد.

برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا) :

به عنوان مناسب ترين راهكار در جهت كاهش مرگ و مير كودكان درکشور هاي در حال توسعه توصيه شده است. اين راهكار مداخلاتي براي پيشگيري و كاهش بروز بيماري يا مرگ ناشي از شايعترين بيماريهاي كودكان و ارتقا سطح سلامت كودكان در كشور مي باشد مداخلات طراحي شده در مانا سه هدف عمده را دنبال مي كنند كه شامل:

- بهبود مهارت هاي ارائه دهندگان خدمت در زمينه نحوه برخورد با كودك بيمار

- بهبود در سيستم بهداشتي و درماني به منظور درمان موثر كودك بيمار

- بهبود عملكرد خانواده و جامعه

برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه :

ترسيم دقيق چهره مرگ و مير كودكان در جامعه، به منظور شناسايي علل بروز و يا عوامل قابل اجتناب در هر مرگ و طراحي مداخلات به منظور حل مشكلات و جلوگيري از وقوع مرگهاي مشابه، از جمله مهمترين راهكارها براي ارتقاء سلامت كودكان است. از اين رو اداره سلامت كودكان اقدام به طراحي نظام كشوري مراقبت كودكان 1تا59 ماهه نمود و به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و مير كودكان و طراحي مداخله مناسب مقرر شد.

نظام مراقبت مرگ كودكان 1تا59 ماهه از نيمه دوم سال 1385 بصورت آزمايشي در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور آغاز شد و بصورت كشوري از اول سال 1386 در سراسر دانشگاههاي كشور به اجرا درآمد. اين نظام با هدف كلي كاهش مرگ و مير كودكان از طريق بررسي تاريخچه هر مورد مرگ كودك از زمان بروز اولين علامت خطر تا فوت تلاش مي كند با شناخت عوامل مساعد كننده و قابل مداخله مرگ كودكان، با تهيه اقدامات مداخله اي آنها را كنترل نموده و يا اثر آنها را كاهش دهد.

شرح وظايف کارشناس کودکان:

 • تهیه وتدوین برنامه عملیاتی برنامه های سلامت کودکان (کودک سالم –مانا –نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا59 ماهه )
 • تجزيه و تحليل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان
 • برگزاری  کميته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای اين دوبرنامه
 •  انجام پايش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز،پایگاهها وخانه های بهداشت تحت پوشش
 •  انجام بازديد از بيمارستان در خصوص نظام مراقبت  مرگ کودکان 59-1 ماهه
 • تهيه و توزيع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلاتدر برنامه ها برای افزايش شاخص ها
 • برگزاری کميته شهرستانی کاهش مرگ و ميرکودکان  1تا59 ماهه
 •  جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و مرگ کودک وآناليز اطلاعات آماری
 • برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالمومانا
 • برآورد صحيح از مکملهای مورد نياز برنامه کودکان
 •  

فایل‌ها