برنامه سلامت میانسالان

کارشناس برنامه : مونا کارآمد

 دستیابی به جامعه ای سالم و مولد به گونه ای که هر فرد 25 تا 60 ساله ای بتواند متناسب با وضعیت سلامتی خود، اصول شیوه زندگی سالم را فراگرفته و به کار بندد و در هر زمان و مکان به خدمات غربالگری و پاراکلینیک تشخیصی به منظور تشخیص زودرس بیماری و پیشگیری از مرگ و ناتوانی دسترسی داشته باشد و با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه، کیفیت زندگی مناسبی را تجربه نماید و با خاطراتی خوش این دوران را سپری نموده و به دوران سالمندی پا گذارد.
واحد سلامت میانسالان متولی ارتقای سطح سلامت میانسالان از طریق کاهش مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری های اولویت دار دوره میانسالی در راستای تعهدات ملی و بین المللی می باشد. عمده ترین بیماریهای هدف این برنامه بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای سرطانی، بیماریهای عضلانی اسکلتی، بیماریهای غدد متابولیک و تغذیه ای، بیماریهای گوارشی،بیماریهای ادراری تناسلی واختلالات روانی می باشد و فعالیتهای اجرایی این برنامه بر دو محور فعالیتهای آموزشی و فعالیتهای غربالگری استوار است .گروه هدف این برنامه زنان و مردان 25 تا 60 ساله می باشند که بالغ بر 45 درصد کل جمعیت کشور را شامل می شوند و به عنوان سرمایه های اقتصادی واجتماعی نقش مولد در جامعه ایفاد می نمایند و مسئولیت و بار وابستگی گروههای غیر فعال اقتصادی جامعه ( کودکان زیر 15 سا ل و سالمندان بالای 64 سال ) را بر عهده دارند و لذا سلامت این نسل به عنوان نسل مولد و پویا ،تضمین کننده سلامت جامعه می باشد.
برنامه سلامت میانسالان بر آن است تا با بهره گیری از تکنولوژی نوین برای انتقال مفاهیم سلامتی و ترویج شیوه زندگی سالم در میانسالی در جهت کنترل عوامل خطر و کاهش بار بیماری های اولویت دار و نیز از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای و انجام تست پاپ اسمیر (در زنان 20 تا 65 ساله حداقل یکبار ازدواج کرده ) و معاینات سالانه پستان (در زنان 30 تا 65 ساله) در جهت تشخیص زودرس سرطان های شایع و پیشگیری از مرگ و ناتوانی این سرطان ها اهتمام ورزد.  با توجه به اينكه سرطانهاي سينه و دهانه رحم از شايعترين سرطانهاي زنان مي باشد در كليه مراكز بهداشتي درماني و خانه های بهداشت آموزشها ، معاينات و آزمايشهاي مربوط به غربالگري و پيشگيري از اين سرطانها انجام مي گردد.

شرح وظايف:

-  تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه میانسالان
-  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه میانسالان
 - تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه میانسالان

- انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت 6 ماهه به معاونت بهداشتی

 - تهيه و تنظيم مطالب آموزشي( پمفلت، جزوه ، بروشور و ... ) در زمینه برنامه میانسالان
-  درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها
 - بزرگداشت هفته های سلامت زنان و مردان

- هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاه ها جهت انجام آموزشها به منظور ارتقاء آگاهی زنان واجد شرایط از سرطانهای شایع زنان

 - پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه میانسالان

- هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ، محیط و حرفه ای ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ،شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه میانسالان

- هماهنگی جهت آموزش و مهارت آموزی ماماها در زمینه تهیه پاپ اسمیر و معاینات breast

- ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها

 

                            

 

برنامه سلامت میانسالان

کارشناس برنامه : فرشته مهتابی کمال

 دستیابی به جامعه ای سالم و مولد به گونه ای که هر فرد 25 تا 60 ساله ای بتواند متناسب با وضعیت سلامتی خود، اصول شیوه زندگی سالم را فراگرفته و به کار بندد و در هر زمان و مکان به خدمات غربالگری و پاراکلینیک تشخیصی به منظور تشخیص زودرس بیماری و پیشگیری از مرگ و ناتوانی دسترسی داشته باشد و با بهره گیری از خدمات سلامت مطلوب و دسترسی عادلانه، کیفیت زندگی مناسبی را تجربه نماید و با خاطراتی خوش این دوران را سپری نموده و به دوران سالمندی پا گذارد.
واحد سلامت میانسالان متولی ارتقای سطح سلامت میانسالان از طریق کاهش مرگ و ناتوانی ناشی از بیماری های اولویت دار دوره میانسالی در راستای تعهدات ملی و بین المللی می باشد. عمده ترین بیماریهای هدف این برنامه بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای سرطانی، بیماریهای عضلانی اسکلتی، بیماریهای غدد متابولیک و تغذیه ای، بیماریهای گوارشی،بیماریهای ادراری تناسلی واختلالات روانی می باشد و فعالیتهای اجرایی این برنامه بر دو محور فعالیتهای آموزشی و فعالیتهای غربالگری استوار است .گروه هدف این برنامه زنان و مردان 25 تا 60 ساله می باشند که بالغ بر 45 درصد کل جمعیت کشور را شامل می شوند و به عنوان سرمایه های اقتصادی واجتماعی نقش مولد در جامعه ایفاد می نمایند و مسئولیت و بار وابستگی گروههای غیر فعال اقتصادی جامعه ( کودکان زیر 15 سا ل و سالمندان بالای 64 سال ) را بر عهده دارند و لذا سلامت این نسل به عنوان نسل مولد و پویا ،تضمین کننده سلامت جامعه می باشد.
برنامه سلامت میانسالان بر آن است تا با بهره گیری از تکنولوژی نوین برای انتقال مفاهیم سلامتی و ترویج شیوه زندگی سالم در میانسالی در جهت کنترل عوامل خطر و کاهش بار بیماری های اولویت دار و نیز از طریق ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای و انجام تست پاپ اسمیر (در زنان 20 تا 65 ساله حداقل یکبار ازدواج کرده ) و معاینات سالانه پستان (در زنان 30 تا 65 ساله) در جهت تشخیص زودرس سرطان های شایع و پیشگیری از مرگ و ناتوانی این سرطان ها اهتمام ورزد.  با توجه به اينكه سرطانهاي سينه و دهانه رحم از شايعترين سرطانهاي زنان مي باشد در كليه مراكز بهداشتي درماني و خانه های بهداشت آموزشها ، معاينات و آزمايشهاي مربوط به غربالگري و پيشگيري از اين سرطانها انجام مي گردد.

شرح وظايف:

-  تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه میانسالان
-  نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه میانسالان
 - تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه میانسالان

- انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت 6 ماهه به معاونت بهداشتی

 - تهيه و تنظيم مطالب آموزشي( پمفلت، جزوه ، بروشور و ... ) در زمینه برنامه میانسالان
-  درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها
 - بزرگداشت هفته های سلامت زنان و مردان

- هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاه ها جهت انجام آموزشها به منظور ارتقاء آگاهی زنان واجد شرایط از سرطانهای شایع زنان

 - پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه میانسالان

- هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ، محیط و حرفه ای ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ،شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه میانسالان

- هماهنگی جهت آموزش و مهارت آموزی ماماها در زمینه تهیه پاپ اسمیر و معاینات breast

- ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها

 

                            

فایل‌ها