برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

کارشناس برنامه: مهتاب السادات موسوی

       هدف از اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر تغذیه انحصاری کودکان با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم شیر مادر همراه با غذاهای کمکی تا پایان 2 سالگی است و فقط در موارد معدودی که شیر خواران به دلایلی از شیر مادر محروم می شوند  تغذیه مصنوعی توصیه می شود .

شرح وظایف :

 •  تدوین و اجرای برنامه عملیاتی
 • برنامه ریزی و اجرای کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر  جهت پرسنل بهداشت خانواده و بهورزان
 • برگزاری جلسات بازآموزی جهت بهورزان
 • برگزاری جلسات آموزش شیر مادر در سطوح برون بخش 
 • تهیه و توزیع رسانه های آموزشی در زمینه شیر مادر 
 • پایش و نظارت بر مراکز، پایگاههای و خانه های بهداشت تحت پوشش
 • پایش بیمارستان دوستدار کودک ( زعیم وشهدای پاکدشت)
 •  جمع آوري اطلاعات و آمار از مراکز تحت پوشش، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده براساس فرمهاي آماري موجود و طراحی مداخله جهت رفع مشکلات.
 • برآورد و توزیع قوطی و کوپن شیر مصنوعی
 • برگزاری هفته جهانی شیر مادر
 • نظارت بر ستاد توزیع شیر مصنوعی
 • شرکت در جلسات برنامه شیر مادر  معاونت
 • هماهنگی و نظارت در اجرای دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت و معاونت امور بهداشتی

 

 

برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

کارشناس برنامه: مهتاب السادات موسوی

       هدف از اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر تغذیه انحصاری کودکان با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی و تداوم شیر مادر همراه با غذاهای کمکی تا پایان 2 سالگی است و فقط در موارد معدودی که شیر خواران به دلایلی از شیر مادر محروم می شوند  تغذیه مصنوعی توصیه می شود .

شرح وظایف :

 •  تدوین و اجرای برنامه عملیاتی
 • برنامه ریزی و اجرای کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر  جهت پرسنل بهداشت خانواده و بهورزان
 • برگزاری جلسات بازآموزی جهت بهورزان
 • برگزاری جلسات آموزش شیر مادر در سطوح برون بخش 
 • تهیه و توزیع رسانه های آموزشی در زمینه شیر مادر 
 • پایش و نظارت بر مراکز، پایگاههای و خانه های بهداشت تحت پوشش
 • پایش بیمارستان دوستدار کودک ( زعیم وشهدای پاکدشت)
 •  جمع آوري اطلاعات و آمار از مراکز تحت پوشش، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده براساس فرمهاي آماري موجود و طراحی مداخله جهت رفع مشکلات.
 • برآورد و توزیع قوطی و کوپن شیر مصنوعی
 • برگزاری هفته جهانی شیر مادر
 • نظارت بر ستاد توزیع شیر مصنوعی
 • شرکت در جلسات برنامه شیر مادر  معاونت
 • هماهنگی و نظارت در اجرای دستورالعمل های ارسالی از وزارت بهداشت و معاونت امور بهداشتی

 

فایل‌ها