مهمترین اهداف و فعالیتهای آزمایشگاه آب شهرستان پاکدشت عبارتند از:

 

1-دریافت نمونه های آب برداشت شده توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز و انجام آزمایش به روش mpn

2-انجام نمونه برداری مربوط به مراکز خصوصی

3- قرائت نتیجه کشت های انجام شده و ثبت نتایج آنهادر سامانه جامع بازرسی

4- تهیه محیط کشت های مورد نیاز جهت آزمایشات میکروبی آب آشامیدنی ، لاکتوز براث ، برلیانت گرین BGBو EC

5- تهیه محیط کشت های مورد نیاز جهت آزمایشات میکروبی آب استخر سیترمیت آگارcetrimid-agar)(و مانیتول سالت آگار(MANNITOL SALT AGAR), پلیت کانت آگار

6- تهیه محلول رقیق سازی جهت کشت فاضلاب و آب استخر

7- استریل نمودن شیشه های نمونه برداری آب و مواد غذایی و پیپت

8- تهیه جواب آزمایشات و ارسال جواب آن به مراکز

9-تهیه وتنظیم آمارمربوط به آزمایشات میکروبی آب به تفکیک شهر ،روستا و مراگز خصوصی بطور ماهیانه، سه ماهه و 6 ماهه

 

آدرس: پاکدشت- میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پاکدشت

 

شماره تماس : 02136030304

 

کارشناس آزمایشگاه : مهندس هاشمی

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها