پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2
 
آموزش
صفحه اصلي > واحد هاي ستادی > خانوادده , جمعیت و تغذیه > برنامه آموزش هنگام ازدواج 
 
 

 

برنامه آموزش هنگام ازدواج

کارشناس برنامه: فاطمه اکبری مجد آبادی

      خانوادهواحدتشکیلدهندهجامعهاسلامیاستوازدواجزیربناياینواحداست.افزایشآگاهی زوجینپیشازازدواجودرآستانهازدواجازاقداماتبسیارمهمبرايتقویتبنیانخانوادهبهشمارمی آید.مشاورههايهنگامازدواجفرصتیاستبرايمطرحکردنبرخیازموضوعاتموردعلاقهزوجین درآستانهازدواجکهازاینفرصتمیتوانبامطرحکردنمطالبلازمبرعقیدهورفتارجواناندرآستانهازدواجتاثیرگذاربود.بنابراینباتوجهبهشرایطوامکاناتموجودکلاسهايمشاورههنگامازدواج نیزفرصتباارزشیاستتاضمنارائهمطالبفوقهمراهباایجادارتباطوجلباعتمادزوجهايجوان بتوانگامیموثربرايتحکیمروابطزناشوئیوباروري سالم  برداشت.

شرح وظايف:

- تلاش درجهت ارتقاي آگاهي زوجين درابتداي زندگي زناشويي باهدف ارتقاي رضايتمندي اززندگي زناشويي
 - جمع بندي آمار وتحليل شاخص هاي برنامه مشاوره ازدواج وارسال به معاونت.

 - نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات مشاوره هنگام ازدواج باتكميل چك ليستهاي مربوطه به صورت فصلي .

- پيگيري تجهيز كلاسهاي مشاوره ازدواج طبق استاندارد

- هماهنگي جهت آموزش مدرسين.

- محاسبه حق الزحمه مدرسين ازدواج.

 

دسترسی
 
 

 

پیوندها

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.