يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گزارش هفتگی واحدها > بهداشت خانواده 
 
 

 

گزارش هفتگی واحدبهداشت خانواده پاکدشت مورخ   9/ 11/95 لغایت 14/11/95

 

عنوان

فعالیت ها

آموزش

 

برنامه مادران  :

-          آموزش 4 نفر از مراقبین سلامت جدید در زمینه آشنایی با بوکلت مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران ،دستوالعمل های برنامه مادران ،اهداف و شاخص های برنامه مادران مورخ 11/11/95 .

برنامه سالمندان :

-          آموزش چگونگی استخراج پنل سالمندان به همکاران مراقب سلامت پایگاه های برون سپاری در تاریخ 14/11/95 .

-          آموزش موضوعات کتاب بهبود شیوه زندگی در سالمندی با همراهی خود مراقبین سلامت به 14نفر از مراقبین برون سپاری 14/11/95 .

برنامه تغذیه :

-          آموزش تغذیه دوران نوجوانی در مدرسه پسرانه شهید لرنی قلعه نو مورخ11/11/95 توسط کارشناس تغذیه مرکز اشرفی .

-          آموزش با موضوع اضافه وزن وچاقی جهت پرسنل اداره بهزیستی مورخ12/11/95 توسط کارشناس تغذیه مرکز اشرفی .

-          آموزش تغذیه به مادران باردار وشیرده جهت مادران مرکزتوسط کارشناس تغذیه شریف آباد مورخ 9/11/95 .

-          آموزش تغذیه سالم به دانش آموزان پایه دوم مدرسه ابتدایی توسط کارشناس تغذیه شریف آباد مورخ 10/11/95 .

برنامه باروری سالم:

-          برگزاری یک جلسه آموزشی استریلیزاسیون جهت 18 نفر از ماماهای پایگاه سلامت مورخ 12/11/95 و آموزش دستورالعمل و چک لیست استریلیزاسیون توسط کارشناس برنامه .

-          آموزش مبحث کنترل عفونت واستریلیزاسیون جهت کلیه کارکنان خدماتی مورخ 14/11/95 .

جلسات

 

-          برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه غربالگری سرطان سرویکس و Brestروستای گلزار با حضور معاون بهداشت شبکه و مسئول مرکز گلزار ومسؤل برنامه میانسالان بهداشت خانواده در تاریخ 10/11/95 .    

بازدیدها

 

لازم به ذکراست در کلیه بازدیدها سامانه سیب  بررسی و پیگیری جهت رفع مشکلات آن انجام  می شود.

برنامه باروری سالم :

-          بازدید از پایگاه سلامت قوهه مورخ 10/11/95 و تکمیل چک لیست اختصاصی و پیگیری پایش قبلی (اتو کلاو تهیه شده است و استریلیزاسیون توسط اتو کلاو انجام می شود)

-          همراهی با کارشناس محترم برنامه باروری سالم معاونت بهداشتی جهت بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت فرون آباد مورخ 12/11/95 .

-          بازدید از پایگاه سلامت کرمانیه و بررسی استخراج شاخص های مهم برنامه از سامانه سیب مورخ 12/11/95 .

  برنامه کودکان :

-          بازدید مرکز خدمات جامع سلامت فرون آباد ،تکمیل چک لیست برنامه کودکان ،پیگیری مشکلات پایش قبلی 10/11/95 .

-          بازدید مرکز خدمات جامع سلامت گلزار ،تکمیل چک لیست برنامه کودکان 12/11/95 .

برنامه سالمندان و میانسالان :

-          بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت خاتون آباد و تکمیل چک لیست و ارسال پس خوراند به همکاران 12/11/95 .

برنامه مادران:

-          بازدید مرکز خدمات سلامت فرون آباد ،تکمیل چک لیست برنامه مادران ،پیگیری مشکلات پایش قبلی 10/11/ 95 .

-          بازدید پایگاه سلامت امام سجاد ،تکمیل چک لیست برنامه ،بررسی نحوه ثبت اطلاعات مادران در سامانه و نحوه انجام پیگیری مادران مورخ 12/11/95 .

-          بازدید پایگاه سلامت جیتو  تکمیل چک لیست برنامه ،بررسی نحوه ثبت اطلاعات مادران در سامانه و نحوه انجام پیگیری مادران مورخ 14/11/95 . 

برنامه تغذیه وشیر مادر:

-          بازدید از پایگاه سلامت قوهه مورخ10/11/95 وتکمیل چک لیست ،پیگیری پایش قبلی .

-          بازدید از پایگاه سلامت خاتون آباد مورخ13/11/95 تکمیل چک لیست وپیگیری مشکلات قبلی .

-          بازدید از پایگاه سلامت کرمانیه مورخ 13/11/95 و تکمیل چک لیست و پیگیری مشکلات قبلی .

-          بازدید از پایگاه سلامت جیتو مورخ14/11/95 تکمیل چک لیست وپیگیری مشکلات قبلی .

مسئول بهداشت خانواده :

-          بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت گلزار و بررسی اقلام دارویی واستریلیزاسیون مرکز وخانه بهداشت درتاریخ 12/11/95 .

سایر

 

همه برنامه ها :

-          ارسال پس خوراند های بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان ستادی طی هفته به مراکز.

-          تایید درخواست های دارویی مراکز و پایگاههای سلامت در طی هفته توسط کارشناسان .

-          مطالعه بازدیدهای انجام شده کلیه کارشناسان ستادی توسط مسؤل بهداشت خانواده وثبت نقطه نظرات لازم در طی هفته .

برنامه مادران:

-          تکمیل چک لیست های برنامه مادران در قالب اکسل 3مورد در طی هفته .

-          پیگیری انتقال مادران باردار در طی هفته .

-          جمع بندی و ارسال آمار زایمانهای اتباع در بیمارستانهای تحت پوشش شهرستان و ارسال به فرمانداری .

-          جمع بندی اطلاعات عام  کلیه مراکز و پایگاها و خانه های بهداشت در طی هفته .

برنامه میانسالان وسالمندان:

-          حضور در مرکز گلزار و همراهی پرسنل در اجرای طرح غربالگری سرطان پستان توسط تیم جراحان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 13/11/95 .

-          پیگیری مشکلات بازدیدمرکز اشرفی ،خانه های محمود اباد وحاجی اباد به صورت تلفنی 9/11/95 .

-          پیگیری تغییرات موارد مندرج در قرارداد پاپ اسمیر با بیمارستان شهدای پاکدشت از مدیریت شبکه و طرف دوم قرارداد 9/11/95 .

برنامه کودکان :

-          هماهنگی جهت توزیع کتابهای نوزادان به سطوح محیطی وهماهنگی باآموزش بهداشت جهت طرح توزیع رسانه 9و10/11/95 .

-          هماهنگی باشهرداری پاکدشت (پیشگیری ازسوانح وحوادث درکودکان) ازخدمات شهرداری درتاریخ 10 و11/11/95 .

-          هماهنگی باسطوح محیطی درخصوص دستورالعمل درجه حرارت محل مراقبت ازنوزاد درتاریخ      11 /11/95 .

-          ثبت  یک موردزایمان خارج بیمارستانی در سامانه درتاریخ 14/11/95 .

-          هماهنگی جهت ارسال کارت آموزشی پیشگیری ازسوانح وحوادث درکودکان جهت مطبهای متخصص کودکان درتاریخ 13/11/95 .

-          هماهنگی باانبارملزومات ومسئول واکسیناسیون بیمارستان زعیم وشهدا جهت تحویل شناسنامه سلامت  وکارت واکسیناسیون به پایگاه زعیم وکارت واکسیناسیون به بیمارستان شهدای پاکدشت 13/11/95 .

برنامه تغذیه وشیرمادر :

-          تهیه صورتجلسه کارشناسان تغذیه وارسال نامه آن به معاونت ومراکز مورخ11/11/95 .

-          ارسال دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم به مراکز درتاریخ 11/11/95 .

-          تهیه وارسال مستندات مکمل یاری وآهن یاری به معاونت بهداشتی مورخ10/11/95

-          هماهنگی جهت برگزاری کمیته شیر مادر مورخ12/11/95 .

-          هماهنگی جهت تهیه وتحویل  حواله شیر خشک به مرکز یبر موزخ 10/11/95 .

برنامه باروری سالم :

-          معرفی 2 نفرا زمتقاضیان توبکتومی به بیمارستان طی هفته .

-          هماهنگی جهت برگزاری یک جلسه آموزشی استریلیزاسیون برای ماماهای پایگاههای سلامت مورخ 9/11/95 .

-          هماهنگی با واحدITجهت رفع مشکلات مربوط به سایت پورتال وزارتخانه جهت ثبت اطلاعات توبکتومی ها مورخ 13/11/95 .

-          بررسی چک لیست پایش ستاد و آماده کردن مستندات لازم مورخ 13/11/95 .   

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران -افسریه - بزرگراه امام رضا (ع) - پاکدشت - میدان شهداء گمنام - روبروی اداره پست - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
تلفن : 36023110- 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.